Posli dajanja zagotovil vključujejo tako potrditvene posle, pri katerih stranka, ki ni revizor, izmeri ali ovrednoti obravnavano zadevo po sodilih, kot tudi neposredne posle, pri katerih revizor sam izmeri ali ovrednoti obravnavano zadevo po sodilih.

Namen izvajanja posla dajanja zagotovil je predvsem pridobiti bodisi sprejemljivo ali omejeno zagotovilo o tem, ali informacije o obravnavani zadevi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe in izraziti sklep o izidu merjenja ali ovrednotenja obravnavane zadeve v pisnem poročilu, ki izraža sklep o dajanju bodisi sprejemljivega ali omejenega zagotovila in opiše osnovo za tak sklep. Pri tem revizor uporablja predvsem postopke pregledovanja, opazovanja, potrjevanja, ponovnega izračunavanja, ponovnega izvajanja, analitične postopke in poizvedovanje.

Med druge posle dajanja zagotovil se uvrščajo na primer dajanje zagotovil za poročila o toplogrednih plinih, revizija poročila o odnosih do povezanih družb idr.