Namen opravljanja dogovorjenih postopkov je, da revizor izvede postopke revizijske narave, za katere se je dogovoril z naročnikom, ter da poroča o dejanskih ugotovitvah. Ker revizor pripravi le poročilo o dejanskih ugotovitvah na osnovi dogovorjenih postopkov, ne izrazi nikakršnega zagotovila, zato ne gre za revidiranje. Zato uporabniki poročila sami ocenjujejo postopke in ugotovitve, o katerih poroča revizor, ter na osnovi revizorjevega dela oblikujejo svoje lastne sklepe.

Poročilo je omejeno le na stranke, ki so se dogovorile o postopkih, ki naj bi bili opravljeni, saj bi si drugi, ki ne poznajo razlogov za postopke, lahko napačno razlagali izide.

Postopki, uporabljeni v poslu opravljanja dogovorjenih postopkov, so med drugim predvsem poizvedovanje in analiziranje, ponovno izračunavanje, primerjanje in druge uradne preveritve točnosti, opazovanje, pregledovanje in pridobivanje potrditev.

V praksi se dogovorjeni postopki največkrat izvajajo v zvezi s pregledom porabe evropskih sredstev (7. okvirni program, Horizont 2020 / Horizon 2020, sredstva prejeta za regionalni razvoj in razvoj podeželja…), pregledom poravnanih obveznosti do dobaviteljev, pregledom izpolnjevanja obveznosti skladno s pogodbo, pregledom izterljivosti terjatev, pregledom evidentiranja blagajniških prejemkov in izdatkov, evidentiranja in porabe sredstev za vzpodbujanje zaposlovnaja invalidov…