Posamezni zakon ali podzakonski predpis lahko predpisuje razne revizij in druge posle dajanja zagotovil ter dogovorjenih postopkov. V nadaljevanju navajamo nekatere vrste posebnih revizij kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in druge revizije ter njihovo pravno podlago:

 • Revidiranje evidentiranja in porabe sredstev za vzpodbujanje zaposlovnaja invalidov (59. člen ZZRZI);
 • Pregled pogodbe o poustanovitvi (188. člen ZGD-1);
 • Ustanovitvena revizija (194. člen ZGD-1);
 • Preverba ustreznosti izplačanih nagrad članom uprave (270. člen ZGD-1);
 • Revizija preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe (318. člen ZGD-1);
 • Pregled povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (333. člen ZGD-1);
 • Pregled izdaje novih delnic za stvarne vložke (354. člen ZGD-1);
 • Revizija za namen povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (360. člen ZGD-1);
 • Primernost višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar pri prenosu delnic (386. člen ZGD-1);
 • Revizija primernosti višine denarne odpravnine v primeru prenosa sedeža SE (435. člen ZGD-1);
 • Revizija združitve v SE (446. člen ZGD-1);
 • Revizija preoblikovanja delniške družbe v SE in SE v delniško družbo;
 • Revizija podjetnišle pogodbe (535. člen ZGD-1);
 • Revizija poročila o odnosih do povezanih družb (546. člen ZGD-1);
 • Posebna revizija zaradi preveritve poslovnih razmerij družbe z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo (546.b člen ZGD-1);
 • Revizija vključitve družbe (555a. člen ZGD-1);
 • Revizija pripojitve, revizija združitve, revizija oddelitve…(ZGD-1)
 • idr.