Namen revizije računovodskih izkazov je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v računovodske izkaze. To se doseže z izraženim mnenjem revizorja o tem, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. V Sloveniji so primerni okvir računovodskega poročanja običajno Slovenski računovodski standardi, lahko pa tudi Mednarodni standardi računovodskega poročanja.

Revizija računovodskih izkazov se opravlja na podlagi zakonskih zahtev (npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o društvih idr.) ali na podlagi prostovoljne odločitve lastnikov oziroma poslovodstva.

Računovodski izkazi, ki so revidirani, so izkazi organizacije, ki jih je pripravilo poslovodstvo organizacije pod nadzorom pristojnih za upravljanje, ki tudi nosijo odgovornost za te računovodske izkaze. Zato je revizija računovodskih izkazov pomemben vzvod, preko katerega poslovodstvo in ali pristojni za upravljanje zmanjšujejo tveganje te odgovornosti za pripravljene računovodske izkaze in preprečujejo ter odkrivajo tako napake, kakor tudi prevare v organizaciji, ki jo upravljajo.

Opravljamo zakonske predpisane in prostovoljne revizije računovodskih izkazov in revizije konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov gospodarskih družb, zavodov, agencij, javnih agencij, društev, invalidskih podjetij, zadrug itd., pripravljenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP/IFRS).