Z davčnim svetovanjem in storitvami na področju davkov, pomagamo strankam glede na določila zakonodaje optimizirati davčno breme in s tem posledično povečati njihovo konkurenčnost in razpoložljivost sredstev za invenstiranje. Obsega svetovanje glede davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in druge vrste dajatev in prispevkov ter pridobivanje pojasnil pristojnih oblasti. Storitve davčnega svetovanja vključujejo predvsem:

 • optimizacija davčnih obračunov in napovedi: iskanje najugodnejših davčnih rešitev v okviru že pripravljenih računovodskih izkazov, kot so možnosti uveljvaljanja davčnih olajšav za investiranje, olajšav za raziskave in razvoj, za zaposlovanje, osebnih in posebnih olajšav idr.;
 • davčno načrtovanje: na podlagi poslovnega procesa in z njim povezanih dogodkov postavimo strategijo poslovanja, ki omogoča optimalno davčno breme v prihodnjih obračunskih obdobjih;
 • posamično davčno svetovanje za pravne in fizične osebe: optimiranje davčne obremenitve (davka od dohodkov pravnih oseb (dobiček), davka na dodano vrednost (DDV), dohodnine (dohodki iz zaposlitve, drugi dohodki, kapitalski dobički…) idr.) vezane na določene poslovne dogodke kot so nakup in prodaja nepremičnine ter investiranja v druga opredmetena osnovna in neopredmetena dolgoročna sredstva, prodaja lastniških deležev in delnic idr.;
 • davčno svetovanje ob začetku opravljanja dejavnosti: izbira statustno pravne oblike, načina obdavčitve…
 • davčno svetovanje ob koncu opravljanja dejavnosti: svetovanje glede načina prenehanja in prenosa sredstev…
 • davčno svetovanje v zvezi z zagotavljanjem bonitet: uporabo službenih osebnih vozil, zagotavljanje posojil zaposlencem, uporaba službenih mobitelov in drugih sredstev v naravi ali denarju;
 • pridobivanje identifikacijske številke za DDV in davčno zastopanje za  nerezidente;
 • izdaja pisnih mnenj in pojasnil o zadevah povezanimi z davki;
 • preventivni davčni in skrbni pregledi;
 • svetovanje in pomoč na področju transfernih cen;
 • druge davčne storitve, glede na potrebe naročnika.

Naše storitve na področju poslovnega svetovanja pomagajo organizacijam in posameznikom učinkoviteje zasledovati zastavljene cilje ter oblikovati informacije za ustrezne poslovne odločitve. Vključujejo predvsem:

 • podpora in vodenje postopkov pri ustanovitvi družbe v Republiki Sloveniji (izbira ustrezne pravnoorganizacijske oblike in načina obdavčitve pri ustanovitvenih postopkih);
 • oblikovanje primernega računovodskega sistema;
 • opredelitev uspešnosti organizacije: vidik uspešnosti se razlikuje glede na statusno pravno obliko organizacije in namen njenega delovanja;
 • določitev in analiza ključnih računovodskih kazalnikov: s stranko določimo bistvene kazalnike glede na poslovni proces, ki se spremljajo tekom poslovanja;
 • računovodska analiza trenutne uspešnosti;
 • izračuni in tolmačenje drugih računovodskih kazalnikov;
 • svetovanje pri optimizaciji stroškov podjetja (stroški dela, materialni stroški, stroški storitev, možnost uveljavljanja olajšav…);
 • pomoč pri ocenjevanju potreb po dolžniškem financiranju: določitev optimalne ravni dolžniškega financiranja in s tem minimiranje izpostavljenosti obrestnemu in plačilno-sposobnostnemu tveganju;
 • pomoč pri vrednotenju stroškov dolžniškega financiranja: izračunavanje dejanske efektivne obrestne mere, upoštevaje oportuninetne storške in koristi;
 • izdelava finančnih načrtov in predračunov: na podlagi analize preteklega poslovanja in nameravanih sprememb ter projektov;
 • pomoč pri oblikovanju in ocenjevanju posamičnih investicijskih projektov;
 • storitve na področju naložbenih dejavnosti (prevzemih), statusnih preoblikovanjih, združitvah, oddelitvah in drugih organizacijskih spremembah: skrbni pregledi poslovanja (due diligence), mnenja o pravičnosti (fairness opinion), načrtovanje strategije in nudenje podpore pri pogajanjih;
 • podpora pri strateških odločitvah o smeri poslovanja;
 • krizni management;
 • podpora pri izvedbi insolvenčnih postopkov in finančnih reorganizacijah: stečaji, prisilne poravnave, likvidacije.