Pri notranjem revidiranju gre za revidiranje, vzpostavljeno v organizaciji v njeno korist in izboljševanje njenega delovanja. Tako revidanje pomaga uresničevati cilje organizacije s preiskovanjem, vrednotenjem in spremljanjem ustreznosti in uspešnosti ureditve računovodenja in notranjega kontroliranja pri obvladovanju tveganj. Usmerjeno je predvsem v dajanje zagotovil ali svetovalne storitve.

Z notranjim revidiranjem našim strankam pomagamo sistematično in stalno odkrivati in preprečevati napake in pomanjkljivosti v notranjem kontroliranju, optimizirati poslovne procese ter tako upravljati poslovna tveganja.

Naše izkušnje obsegajo izvajanje notranjih revizij tako v organizacijah zasebnega, kakor tudi javnega sektorja (osnovne šole, občine, javni zavodi, javni skladi…).