Z vsako stranko individualno opredelimo ključna področja poslovnih procesov, določimo zakonodajni okvir, ki ta področja ureja ter na tej podlagi sestavimo individalni paket storitev, potreben za nemoteno poslovanje stranke. Storitve računovodenja in računovodskega svetovanja obsegajo predvsem:

 • vodenje glavne knjige in dnevnika glavne knjige (temeljne poslovne knjige);
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev;
 • obračun zamudnih obresti, izdelava opominov, potrjevanje stanj s kupci in dobavitelji, sodelovanje pri izterjavah;
 • vodenja analitičnih evidenc stroškov, odhodkov in prihodkov;
 • obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje;
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije;
 • obračun davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje;
 • vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • sodelovanje pri davčnih in revizijskih pregledih;
 • izdelava letnih poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov ter pojasnila in razkritja);
 • izdelava konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov in letnih poročil;
 • izdelava medletnih poročil glede na potrebe stranke;
 • izdelava davčnih obračunov in z njimi povezano poročanje;
 • poročanja za potrebe statistike in poslovanja s tujino;
 • svetovanje pri izbiri primernih računovodskih usmeritev;
 • druge storitve glede na potrebe strank.

Druge storitve obsegajo določene podporne dejavnosti, ki jih nudimo našim strankam:

 • brezplačni dostop do spletne poslovne aplikacije za izdajanje računov, spremjanje prejetih računov, vodenje prisotnosti zaposlencev, izstavljanje potnih nalogov, spremljanja prodaje, POS prodajo, vodenje zalog idr.; računovodstvo
 • kadrovske storitve;
 • administrativne storitve;
 • priprava dokumentacije vezane na izvedbo alternativnih plačil (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.);
 • pomoč pri izdelavi internih pravilnikov in aktov (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o računovodstvu, pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji delovnih mest idr…);
 • finančno vodenje projektov;
 • merjenje organizacijske klime;
 • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti;
 • pridobivanje bonitetnih poročil za potencialne poslovne partnerje;
 • drugo glede na potrebe strank.