Pri revidiranju oziroma reviziji gre za najvišjo obliko nadziranja, ki predstavlja pretežno popravljalno, na izvedenskem obravnavanju zasnovano poznejše nadziranje. Vodstvu revidirane organizacije zagotavlja visoko stopnjo zagotovila pravilnosti bodisi poslovanja, bodisi sestavljenih računovodskih izkazov ali drugih informacij in področij, ki so predmet revidiranja ter mu da vpogled v nepravilnosti oziroma neskladnosti, kakor tudi nove priložnosti pri poslovanju.

Pod revizijo oziroma revidiranje se uvrščajo predvsem:

  • Revizija računovodskih izkazov
  • Opravljanje dogovorjenih postopkov
  • Posli preiskovanja računovodskih izkazov
  • Kompiliranje računovodskih izkazov

Da bi našim strankam zagotovili čim kvalitetnejše infomacije na podlagi katerih sprejemamo svoje odločitve ter čim bolj učinkovito preprečevanje neskladnosti z zakonodajnimi predpisi, je osnova našega delovanja stalno sodelovanje z naročnikom v okviru naših zakonodajnih možnosti. Tako revizija dobi tudi preprečevalno vlogo in ne samo popravljalno.